Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
  1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

   COSTAR SLOVENSKO s r. o.
   Pátrovská 4
   969 01 Banská Štiavnica
   Slovenská republika

   Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12416/S

   IČO: 36712175
   DIČ: 2022293702
   IČ DPH: SK2022293702

   uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.costar (ďalej len obchod)
  2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.
  3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.
  4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami COSTAR SLOVENSKO s r. o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami COSTAR SLOVENSKO s r. o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
  1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári.
  2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh Kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
  4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
  5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu po dohode s prevádzkovateľom, emailom alebo telefonicky do 12:00 hod., nasledujúceho dňa.
  6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dni od uzatvorenia zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení. Tovar nesmie byť otvorený a používaný. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci je povinný v lehote 14 dní poslať tovar na adresu : COSTAR SLOVENSKO s r. o., Pátrovská 4, 969 01 Banská Štiavnica spolu s faktúrou (aj písomným odstúpením od zmluvy ak nebolo poslané emailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
  7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.
 3. Dodacie podmienky a termíny
  1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb Slovenskej pošty (List 1. triedy).
  2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu Slovenskou poštou (List 1. triedy):
   • Objednávky prijaté do 12:00 sú expedované (pripravené, zabalené a odovzdané poštovému kuriérovi) ešte v ten istý deň.
   • Objednávky prijaté po 12:00 budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
   • Objednávky prijaté cez víkend alebo sviatok budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
   • Zásielka odoslaná Slovenskou poštou bude Vám doručená poštovým kuriérom, o expedovaní balíka bude zákazník informovaný SMS správou.
   • Objednávky prijaté do 12:00 budú spracované v ten istý deň
   • Ak si zákazník balík od poštového kuriéra neprevezme, bude uložený na príslušnej pošte 7 dní.
   • Zákazník si aj sám môže zvoliť službu nedoručovať ( túto žiadosť zaznačí do políčka poznámka), takýto balík nebude kuriérom doručovaný a bude rovno uložený na pošte 7 dní. Zákazník bude o jeho uložení informovaný SMS správou.
  3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
  4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (tovaru je odosielaný do 2 dní po prijatí elektronickej objednávky). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom sa zaväzuje prevádzkovateľ kupujúceho informovať. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
  5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch tovaru.
 4. Kúpna cena a platby
  1. Kúpnu cena je nutné uhradiť vopred prevodom na účet prevádzkovateľa.
  2. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
  3. Zákazníci zo Slovenskej republiky uhrádzajú platbu vopred na účet: SK40 0900 0000 0004 1186 6327
 5. Záruka, reklamácie, doklady
  1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Faktúra slúži ako dodací list, a je potrebné ju uschovať pre prípad reklamácie.
  3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
  4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
  6. Ak Prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k nákupu bezodplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru.
  7. O závade tovaru je kupujúci povinný informovať prevádzkovateľa bezodkladne.
  8. Riešenie reklamácie prebehne po dohode s kupujúcim bezodkladne. V prípade komplikovaného riešenie do 3 dní najviac ale do zákonom stanovenej lehoty. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie od zmluvy, podľa povahy závady tovaru a dohody s prevádzkovateľom, ktorý poskytne stanovisko k reklamácii po jej preskúmaní v zákonom stanovenej lehote.
 6. Prepravné a balné

  Slovenská pošta (List 1. triedy):

  Pri nákupe nad 50 €: doručenie ZADARMO
  Pri nákupe do 50 €: doručenie 3,00 €
 7. Záverečné a prechodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
  4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
  5. Dozorný orgán nad e-shopom www.costar.sk je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj.